Żadnych opłat przed odzyskaniem długu, prowizja za czynności jest pobierana od faktycznie odzyskanych należności

 

Współpraca z nami to:

8 lat doświadczenia w windykacji firm i osób prywatnych. Windykujemy pojedyńcze sprawy oraz obsługujemy długi masowe. Zapewniamy współpracę na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującym prawem i poszanowaniem wzajemnych relacji wierzyciel-dłużnik.

Nie ograniczamy się do wysyłania wezwań do zapłaty i telefonów, naszą domeną jest windykacja terenowa uważana za najbardziej skuteczną. Nie działamy szablonowo i każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

tel. 793 512 230
biuro@ir-media.pl

 

Windykacja należności:

Naszym priorytetem jest odzyskanie Państwa należności na drodze polubownej. Prowadzimy negocjacje z dłużnikami, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Kompleksowa obsługa wierzytelności, sprawne szybkie i co najważniejsze efektywne działania pozwalają na legalne wyegzekwowanie od dłużnika całości długu w jak najkrótszym czasie.

 

Nawiązując z nami stałą współpracę, uzyskują Państwo:

  • poprawę płynności finansowej Państwa firmy,
  • wyraźnie widoczne obniżenie poziomu należności nieściągalnych, a zwłaszcza tych poważniejszych,
  • uwolnienie się od czasochłonnych czynności windykacyjnych (w tym np. wysyłanie wezwań, wyjazdów, poszukiwań dłużnika, majątku, uczestnictwa w sprawach sądowych itp.) i wykorzystanie tego czasu na działalność merytoryczną,
  • pierwszeństwo w zapłacie przed innymi wierzycielami dłużnika, prowadzącymi windykację we własnym zakresie,
  • bezpieczeństwo windykacji, gdyż ściągnięta należność trafia na Państwa konto,
  • oszczędności z tytułu nie ponoszenia kosztów na stworzenie i utrzymywanie własnej komórki windykacyjnej

prowizją obciążamy dłużnika dzięki czemu klient otrzymuje całą kwotę swojej wierzytelności.

Kosztami windykacji długów wynikających z transakcji zawartych po 27.04.2013r zostanie obciążony dłużnik!

 

Windykacja na koszt Dłużnika

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 

Najskuteczniejsza jest windykacja długu nie starszego jak 90 dni

 

Pieczęć prewencyjna:

Wystawianie pieczęci prewencyjnej w swoich dokumentach dyscyplinuje kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Pieczęć prewencyjna informuje kontrahenta, że w przypadku braku dotrzymania terminu płatności, zostaną wszczęte działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności.

Używanie pieczęci prewencyjnej w wystawianych przez Państwa dokumentach ( fakturach, notach obciążeniowych) ogranicza liczbę przeterminowanych faktur, a co za tym idzie następują poprawa płynności finansowej.

Za użytkowanie pieczęci prewencyjnej nie pobieramy żadnych opłat abonamentowych. 
Jej użytkowanie jest bezpłatne, w przypadku kiedy nawiążą Państwo z nami stałą współpracę w zakresie windykacji swoich należności.

 

Teren działania:

 

Zleć windykację:

 

Tel. 793 512 230

Email: biuro@ir-media.pl